12. HÌNH ẢNH

    Lưu ý: Trong tất cả các ảnh bạn gửi phải có ít nhất 1 tấm ảnh rõ mặt.